Juozas Vaičeliūnas

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1908-1992


Juozas Vaičeliūnas gimė 1908 m. rugsėjo 8 d. Stumbriškių k., Pušaloto vlsč., Panevėžio aps. 1930 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune, o 1932 m. - Karo mokyklą jaunesniojo leitenanto laipsniu.

1932-1934 m. tarnavo 4-ajame pėstininkų pulke Panevėžyje.

1935 m. perkeltas į Karo aviaciją. Tarnavo lakūnu žvalgu iki sovietų okupacijos.

1938 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 1 d. paskirtas karo lakūnu į 8-ąją eskadrilę.Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 406 val.

1940 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją eskadrilę Ukmergėje. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, su kitais eskadrilės lakūnais lėktuvais perskrido iš Pabradės į Siesikus.

1941 m. birželio 24 d. iš Siesikų parskrido į Ukmergę išsiaiškinti padėties, o iš ten į Kauną. Kaune buvo apšaudyti ir ieškodami kontaktų su lietuviais partizanais nusileido prie Zapyškio. Kontaktų su lietuviais partizanais Kaune užmegzti nepavyko. Vokiečių kariškių buvo nuvežti į Vilkaviškio komendantūrą, o iš ten į Karaliaučių. Iš Karaliaučiaus pervežti į Lodzę, kur prasidėjo karo belaisvių gyvenimas. Po ilgų kelionių eskadrilės lakūnai, buvę karo belaisviai, 1941 m. spalio 10 d. buvo atvežti į Šiaulių kalėjimą ir iš ten paleisti namo.

1942-1944 m.
dirbo Panevėžio apskrities viršininko padėjėju.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po karo gyveno Kemptene, lietuvių karo pabėgėlių stovykloje, Bavarijoje. Nuo 1948 m. gyveno Sadberyje, Kanadoje.

1972 m. išėjęs į pensiją apsigyveno Toronte. Parašė tris stambius veikalus karinės istorijos tematika: „Tėvynės sargyboje" (1955 m.), „Žymieji karo vadai" (1958 m.), „Antras pasaulinis karas" (1960 m.).

Mirė 1992 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Mississau Šv. Jono lietuvių kapinėse, netoli Toronto.

APDOVANOTAS:

Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis