Bieliauskas Vytautas KostasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 - ?


1914 01 15 Mankūnų k., Miroslavo vls., Alytaus aps. gimė Bieliauskas Vytautas Kostas. Baigė Alytaus g-ją.

1933 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigęs (XVII laida) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 3 pėst. pulką 2 kuopos būrio vadu.

1935 12 07 paskirtas mokomosios kuopos jaun. karininku.

1936 09 15 – 3 šaulių kuopos vyr. karininku.

1937 12 31 baigus Karo aviacijos mokyklos karininkų kursus suteiktas 2 eilės karo lakūno vardas.

1938 01 15 perkeltas į Karo aviaciją.

1938 02 16 suteiktas leitenanto laipsnis.

Sovietams okupuojant Lietuvą tarnavo karo aviacijos 3 eskadrilėje karo lakūnu.

Iki 1940-06-15 V.K. Bieliausko skraidymų stažas buvo 276 val. 20 min.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 STK atsk. aviaeskadrilę.

1941 birželį suimtas įtarus špionažu. Kilus karui iš kalėjimo išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metu tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose (1943 tarnavo 14 batalione). Po karo gyveno Australijoje.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis