Baipšys Stasys



Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1905 - 1974



1905 12 21 Šatėse, Mosėdžio vls., Kretingos aps. gimė Baipšys Stasys. Baigė Kretingos progimnazijos 4 klases.

1927 09 07 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į Ryšių batalioną.

1931 10 08 pakeltas į leitenantus. Mokėsi Aukštųjų karininkų kursų Technikos skyriuje, vėliau perėjo į Aviacijos skyrių.

1932 05 14 baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos dalį (III laid.), perkeltas į karo aviaciją.

1932 pabaigoje suformavus 5 oro eskadrilę paskirtas jos vado pavaduotoju.

1933 su 3 eskadrile perkeltas į Šiaulius.

1934 sausio mėn. suteiktas 1 eilės karo lakūno vardas.

1934 birželį paskirtas karo aviacijos štabo adjutantu, bet netrukus perkeltas į 1 oro eskadrilę. Vėliau buvo 5 eskadrilės vado pavaduotojas.

1935 07 suteiktas kapitono laipsnis. Neakivaizdžiai studijavo VDU Technikos f-te.

1937 paskirtas karo aviacijos ugniagesių komandos viršininku, kartu ėjo ir savąsias pareigas.

1939 04 05 baigė Administracijos karininkų kursus prie Kariuomenės intendantūros.

1939 11 30
pačiam prašant paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą.

1940-41 pirmosios sovietinės okupacijos metu dirbo Valstybės draudime. Kilus Vokietijos-SSRS karui suorganizavo Renavo sukilėlių būrį, veikusį Mažeikių aps. Vokiečių okupacijos metu Kauno universitete studijavo mediciną.

1944 birželio pab. išvyko į Žemaitiją į Mažeikių aps. ėmėsi organizuoti savisaugos būrius. Nuo liepos pabaigos ėjo Mažeikių aps. viršininko pareigas, organizavo Tėvynės apsaugos rinktinę. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją. Vėliau emigravo į JAV. Aktyviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Parašė atsiminimus, kurie parengti spaudai jau po jo mirties: „Seda dega" (JAV), „Nuotykiai padangėje ir žemėje" (Kaunas, 1995).

1974 11 17 mirė Čikagoje.

Žmona—Natalija Vaitkutė, sūnus — Manvilis Emanuelis (1935).

Apdovanotas:

Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon" 3 laipsnio ženklu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Apie S.Baipšio prisiminimų knygą "Nuotykiai padangėje ir žemėje"

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis