Bačkis Juozas1901 - 1942


1901 09 01 Pantakonių k., Joniškėlio vls., Biržų-Pasvalio aps. gimė Bačkis Juozas. Baigė Panevėžio g-jos 5 klases.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigęs (IV laid.) pėst. leitenanto laipsniu paskirtas į 4 pėst. pulką jaun. karininku.

1923 12 18 paskirtas 5 kuopos būrio vadu.

1925 05 01 — mokomosios kuopos būrio vadu.

1926 02 16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1927 03 07 perkeltas į I karo apygardos štabą, paskirtas štabo komendantu.

1930 11 23 suteiktas kapitono laipsnis.

1931 02 06 perkeltas į Generalinio štabo valdybos I skyrių žinių karininku.

1937 06 28 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Intendantūros skyrių (I laid.) ir paskirtas į karo aviaciją.

1937 11 05 perkeltas į kariuomenės intendantūrą.

1939 08 08 perkeltas į kariuomenės štabą, paskirtas IV skyriaus tiekimo dalies karininku bataliono
vado teisėmis ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos.

1939 09 08 suteiktas intendantūros majoro laipsnis.

1940 09 19 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į 179 šaulių divizijos štabą aprangos tiekimo skyriaus viršininku.

1941 06 14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilską.

1942 09 05 nuteistas 10 metų.

1942 09 29 žuvo lageryje.

Žmona - Elena Lukaševičiūtė (1905-1976), duktė - Rima(1929).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis