Žižys (Žižis) Simonas VytautasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1911-1963


1911 02 13
Siesikuose, Ukmergės aps. (kitais duomenimis, Žeimių k., Deltuvos vis., Ukmergės aps) gimė Žižys (Žižis) Simonas Vytautas.

1929 baigė Ukmergės g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1932 10 31 ją baigus (XIV laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko Prienuose 3 kuopos būrio vadu.

1934 07 31 perkeltas į 1 pėst. pulką Ukmergėje, paskirtas 4 kuopos jaun. karininku.

1934 09 28 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus.

1935 07 19 juos baigus perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1936 04 09 pakeltas į aviacijos leitenantus.

Nuo 1938 05 13 tarnavo karo lakūnu žvalgu 3 aviacijos grupėje Šiauliuose.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos 3 grupės Šiauliuose fotosekcijos vedėju.

Iki 1940 06 01 skraidymo stažas buvo 362 val.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 04 paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviacijos eskadrilės fotolaboratorijos skyriaus v-ku.

1940 10 12 įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę žvalgu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš Pabradės atskrido prie Siesikų, pateko į vokiečių nelaisvę, per Kėdainius, Raseinius išvežtas į Rytprūsius, vėliau į belaisvių stovyklą Hammelburge.

1941 pab. atvežtas į Kauną ir paleistas. Vokiečių okupacijos metu gyveno Kaune.

1942-44 dirbo fotoplokštelių fabrikėlio direktoriumi.

1944 traukėsi į Vokietiją, paimtas priverstinei karo tarnybai. Vokietijoje pokario metais gyveno Augsburgo ir Štutgarto lietuvių pabėgėlių stovyklose, tarnavo amerikiečių darbo kuopose, nuo 1948 —Australijos misijoje Liudvigsburge.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Sale mieste, Viktorijos valst. Dalyvavo ALB Salės apylinkės veikloje.

1954 persikėlė į Melburną, dirbo techniku radijo stotyje.

1959 baigė studijas Melburno technikos in-te, įgijo radijo inžinieriaus kvalifikaciją.

1960 pradėjo dirbti patentų įstaigoje, įstojo į Melburno in-to Teisės f-tą.

1963 09 01 mirė, palaidotas Melburno Carlton kapinėse.

Žmona- Elena Kabailaitė-Jonaitienė (1920, susituokė 1940), sūnūs -Arūnas (1941), Tomas Saulius (1949-1949), dukterys - Rasa (1943), Marija Eglė (1953).

Apdovanotas:

Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 177 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis