Audronis (Krasnickas) AntanasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910 - 1991


Antanas AUDRONIS (Krasnickas) gimė 1910-08-20 Atesninkuose, Krokialaukio vls., Alytaus aps.

Baigė Alytaus gimnaziją ir VDU Teisių fakulteto keturis semestrus.

1928-09-12 įstojo į Karo mokyklą.

1930-10-25 ją baigęs (XII laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 9 pėst. pulką, tarnavo 3 kulkosv. kuopoje.

1931-03-23 leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931-05-06 perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas 2 asp. kuopos būrio vadu.

1933-11-22 pakeltas į leitenantus.

1934-01-08 priskirtas karo aviacijos viršininko žinion ir pasiųstas į karo aviacijos kadro papildymo kursus.

1935-06-19 baigęs kursus perkeltas į karo aviaciją.

1935-07-21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1936-02-01 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu. Naktinio skraidymo metu per avariją kontūzytas.

1936-04-15 paskirtas neetatiniu karo aviacijos švietimo vadovo padėjėjo pareigas.

1936-12-01 paskirtas aviacijos komendantūros adjutantu.

1937-07-14 nuo kartu ėjo ir Aviacijos štabo II skyriaus viršininko pareigas.

1937-01-21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1937-09-07 suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940-06-15 Antano Audronio skraidymų stažas buvo 525 val.

1940-08-05 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1941-03-07 suimtas, kalintas Kaune. Kilus karui iš kalėjimo išlaisvintas.

Iki 1941-06 buvo Kauno kalėjimo viršininkas, o po to iki 1941-07 – Alytaus aps. policijos vadas.

Vėliau iki 1944 tarnavo Kaune priešlėktuvinės apsaugos vadu. Leido nelegalų laikraštį „Baltija“, už tai buvo gestapo suimtas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, po karo gyveno Gerviše, mokytojavo Eichštato lietuvių gimnazijoje.

1949 emigravo į JAV, apsigyveno Los Andžele, buvo „Ramovės“ pirmininkas.

1991-01-30 mirė JAV.

Žmona – Aldona Kazimiera Baranauskaitė, duktė – Aldona Marija(1939).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis