Armontas Bronius

Karo lakūnas. Kapitonas.
1908 - ?


Bronius ARMONTAS gimė 1908-11-22 Kelmėje.

1929 pašauktas į karo tarnybą.

1930 įstojo į Karo mokyklą.

1931-10-24 ją baigęs (XIII laid. ) art. Specialybės jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 artilerijos pulką.

1933-03-17 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų slidinėjimo kursus. Iki 1934 tarnavo Kėdainiuose būrio vadu.

1935-07-19 baigęs aviacijos karininkų kursus, perkeltas į aviacijos specialybę ir paskirtas į karo aviaciją.

1935-11-23 suteiktas leitenanto laipsnis.

1940 Sovietų Sąjungai okupuojat Lietuvą buvo 6 eskadrilės karo lakūnas, kapitonas. Vėliau paskirtas eskadrilės vado pavaduotoju.

Iki 1940-06-15 Broniaus Armonto skraidymų stažas buvo 402 val. 32 min.

1940-12-01 paleistas į atsargą.

Nuo 1941 vasario iki karo pradžios dirbo Kauno vykdomajame komitete ekonomistu. Vokiečių okupacijos metu tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose.

1941-09-08 įstojo į Pagalbinės policijos tarnybą, paskirtas autokuopos vado padėjėju.

1942 pradžioje kuopą priskyrus prie 9 bataliono, paskirtas jos vadu.

1943 spalį perkeltas į 5 batalioną, paskirtas 2 kuopos vadu. Kautynėse su RA sužeistas į petį. Pagijęs tęsė tarnybą 5 batalione, kuris buvo įtrauktas į vokiečių kariuomenės Kuršo grupuotės sudėtį.

1945-02-03 perkeltas į 256 batalioną ir jame tarnavo iki Vokietijos kapituliacijos. RA nelaisvės išvengė sugebėjęs pabėgėlių sraute ištrūkti iš Lietuvos.

1945-05-16-17 prie Tauragės sulaikytas.

1945-06-07 suimtas.

1945-11 laikytas Tauragės, Raseinių ir Kauno kalėjimuose, po to etapuotas į Pečioros lagerį (Komija).

1946-07-27 (1946-09-18) iš lagerio paleistas, grįžo į Lietuvą.

1951-06-07 suimtas.

1951-11-02 nuteistas 25 metams.

1955 paleistas. Grįžęs į Lietuvą dirbo Raseinių aštuonmetės mokyklos ūkvedžiu.

Žmona – Zigfrida Koženiauskaitė.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis