Aglinskas PetrasAviacijos parko vadas, pulkininkas leitenantas
1876 - 1944


Petras AGLINSKAS gimė 1876-04-25 Girininkų k., Pagirmuonio vls., Marijampolės aps. (dabar Girininkų k. yra Kauno rajone, Rokų sen.)

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir trejus metus Maskvos universitete. I Pasaulinio Karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1916-06-01 baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje.

1918-12-30 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1919-07-24 perkeltas į I brigados štabą, paskirtas komendantu.

1919-11-22 nustatytas kapitono laipsnis.

1920-01-01
perkeltas į III brigados štabą (1920-02-10 brigada pavadinta III divizija), paskirtas intendantu.

1919-05-13 – 1919-12 dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais.

1920-02-03 – 1920-12-01 kovose su lenkais.

1922-09-01 suteiktas majoro laipsnis.

1923-12-07 paskirtas III divizijos tiekimo skyriaus viršininku.

1925-12-12 perkeltas į aviaciją ir paskirtas Aviacijos parko vadu.

1926-02-16 suteiktas plk. leitenanto laipsnis.

1926-09-24 pačiam prašant paleistas į pėst. karininkų atsargą.

1928-10-11 dėl amžiaus paleistas į dimisiją.

1944-03-18 mirė Kaune, palaidotas Išlaužo parapijos kapinėse.


Apdovanotas:
Savanorio medaliu (1932).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis