Antanas Kalniūnas (Zagurskis)Karo lakūnas, aviacijos majoras
1901-1949


Mjr. Antanas Kalniūnas (Zagurskis) gimė 1901 m. birželio 4 d. Vincentavos k., Čekiškės vlsč., Kauno aps. Baigė gimnaziją Vilkijoje.

1923 m. spalio 26 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1925 m. rugsėjo 7 d. baigė Karo mokyklą (VIII laidą), suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9-ąjį pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku.

1926 m. sausio 1 d. perkeltas į 4-ojo pėstininkų pulko 2-ąją kulkosvaidžių kuopą. Tarnyba pėstininkų pulke jo netenkino, todėl parašė raportą ir 1928 m. sausio 10 d. buvo perkeltas į Karo aviaciją.

1930 m. vasario 15 d. baigė Aukštųjų DLK Vytauto karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laidą).

1932 m. sausio 1 d. suteiktas 1-os eilės karo lakūno vardas.


1932 m. lapkričio 21 d. suteiktas kapitono laipsnis. Nuo 1932 m. lapkričio 21 d. iki 1935 m. rugsėjo 21 d. - Karo aviacijos mokyklos Mokomosios grupės instruktorius, nuo 1936 m. - klasės vedėjas.

1936 m. lapkričio 23 d. pakeltas į majorus.

1936 m. komandiruotas į Belgiją pirkti ginklų.

1939 m. gegužės 11 d. paskirtas aviacijos specialybės egzaminų komisijos nariu. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, dirbo Karo aviacijos mokykloje karininkų klasės vedėju. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 22 d. išleistas į atsargą. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 573 val. Po karo gyveno Julijanavos vnk., Kauno raj.

1946 m. gruodžio 21 d. NKVD suimtas, kalintas Kaune, vėliau Lukiškių kalėjime, Vilniuje. Karo tribunolo 1948 m. rugpjūčio 18 d. nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1948 m. rugsėjo 3 d. išvežtas į Magadano lagerį.

Žuvo lageryje 1949 m. kovo 15 d.

APDOVANOTAS:
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1935 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis