Žemkalnis (Landsbergis) LeonasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1911-1941


1911 07 19 Sankt Peterburge, Rusijoje gimė Žemkalnis (Landsbergis) Leonas. Atvyko į Lietuvą.

1930 06 26 baigė Vytauto Didžiojo g-ją Klaipėdoje, studijavo VDU Technikos f-te.

1932 09 17 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1932 11 13 pasiųstas į Karo mokyklą, priimtas kariūnu aspirantu.

1933 08 22 perkeltas į kadro kariūnus.

1935 09 15
baigus Karo mokyklą (XVII laida) suteiktas ryšių jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Ryšių bataliono radijo kuopos būrio vadu.

1936 09 17
priimtas į Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus.

1937 06 01 pasiųstas į Aviacijos mokyklą skraidymo praktikai.

1937 09 01 išskrido savarankiškai.

1937 12 31 baigus Karo aviacijos kursus suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1938 01 01 paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.

1938 02 16 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1938 05 01 paskirtas 1 aerodromo kuopos vyr. karininku.

1939 06 01
perkeltas į 7 eskadrilę.

1939 09 01 perkeltas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1939 12 31
suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 22 iš kariuomenės atleistas. Dirbo Geologijos v-bos Vilniuje techniku-normuotoju.

1941 01 mjr. Vytauto Bulvičiaus pasiūlymu įstojo į LAF gavo radijo siųstuvą, šifrus. Kartu su ltn. Jonu Valkiūnu palaikė radijo ryšį su Vokietija, perduodavo žinias.

1941 06 11 Vilniaus NKGB suimtas, kalintas Vilniuje.

Nuo 1941 08 23 - Gorkio kalėjime Nr. 1.

1941 11 28 Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti.

1941 12 18
sušaudytas Gorkyje.

1999 03 17 pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

Žmona - Janina Danevičiūtė (1911), duktė - Giedrė
(1940).

Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997, po mirties).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis