Asminaitis (Asminavičius) Petras
1897-1945


1897 05 05 Biržūnų k., Salako vls., Zarasų aps. gimė Asminaitis (Asminavičius) Petras. Baigė Rokiškio prog-ją.

1917 - baigė „Saulės“ g-jos mokytojų kursus. Mokytojavo liaudies mokykloje.

1919 07 16 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1920 10 17
baigęs Karo mokyklą (III laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 10 pėst. pulką Marijampolėje būrio vadu. Dalyvavo kovose su lenkais. Vėliau perkeltas į 2 pasienio batalioną.

1923 12 31 - į Aviacijos valdybą.

1924 08 28 perkeltas į Vyriausiojo štabo Operacijų skyrių.

1924 08 15
baigė Aukštuosius karininkų kursus (IVlaid.).

1925 01 12
suteiktas vyr. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Kariuomenės štabo Topografijos skyrių darbų vykdytoju.

1928 02 16 suteiktas kapitono laipsnis.

1934 11 23 pakeltas į majorus.

Nuo 1935 08 01 tarnavo Kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje nuotraukų dalies karininku bataliono vado teisėmis ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paliktas Topografijos skyriuje, kuris buvo Pabaltijo karinės apyg. štabo žinioje. RA tarnavo iki karo pradžios. Vokiečių okupacijos metu kurį laiką dirbo Akmenės cemento fabriko direktoriumi.

1944 su šeima pasitraukė į Lenkiją, apsigyveno Gnezne.

1945 04 25 mirė Gnezne, ten ir palaidotas.

Žmona – Juozapota Mikuckaitė (1905-1983), sūnus-Algirdas (1932), duktė - Marija Holovaty (1942).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis