Adamkavičius IgnasPirmasis lakūnas
1896-1987


1896 11 21 Šiauliuose gimė Adamkavičius Ignas.

1914 baigė g-ją, studijavo Sankt Peterburgo technologijos institute.

1915 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Tarnavo Atsargos automob. kuopoje. I pasaul. karo metu dalyvavo kautynėse Galicijoje.

1916 05 01 baigus Vladimiro karo mokyklą suteiktas praporščiko laipsnis. Tarnavo 13 Sibiro šaulių pulke kuopos vadu.

1916 11 22 pakeltas į paporučikius.

1917 01 22 - į poručikus. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais prie Rygos.

1917 09 22 suteiktas štabskapitono laipsnis.

1917-18 mokėsi Gatčinos aviacijos mokykloje.

1918 12 01 stojo į kuriamą Lietuvos kariuomenę, paskirtas Krašto aps. ministerijos Tiekimo skyriaus raštvedžiu.

1918 12 24 perkeltas į 2 pėst. pulką.

1918 12 26 - į Vilniaus m. komendantūrą.

1919 01 08 paskirtas Krašto aps. ministerijos Bevielio telegrafo komandos viršininku.

1919 02 01 perkeltas į Inž. kuopos aviacijos dalį.

1919 03 01 aviacijos daliai tapus savarankiška paskirtas techninės materialinės dalies vedėju.

1919 07 10 perkeltas į Sanitarijos skyrių.

1919 11 18 nustatytas kapitono laipsnis.

1919 12 01 perkeltas į Autobatalioną.

1920 01 15 paskirtas transporto viršininku.

1920 04 01 perkeltas į II divizijos štabą.

1920 04 20 paskirtas į 1 pėst. pulką.

1920 09 22 perkeltas į Atsargos batalioną.

1920 09 27 paskirtas 2 kuopos jaun. karininku.

1920 10 27- Ryšių komandos viršininku.

1921 06 21 perkeltas į 1 atsargos batalioną ir paskirtas 2 kuopos jaun. karininku.

1922 07 01 dėl blogos atestacijos perkeltas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1922 11 20 iš kariuomenės atleistas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV.

1987 08 12 mirė, palaidotas Čikagoje.

Žmona – Genovaitė (1903-1980), sūnus – Voldemaras (1926) – Valdas Adamkus – Lietuvos prezidentas.

Apdovanotas:
Carinės Rusijos ordinais:
Šv. Georgijaus 4 laipsnio,
Šv. Stanislavo 3 laipsnio,
Šv. Anos 3 ir 4 laipsnio.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.• A.GAMZIUKAS - PIRMASIS LEKIOTOJAS
A. Gamziukas (red.). „Plieno sparnai" 5 Kaunas: LAM, 1998, 2-3 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis