Soltanas Panteleomas (Panteleimonas)
1890-1965


1890 07 27 Šilkalnio dvare, Vadžgirio vls., Raseinių aps. gimė Soltanas Panteleomas (Panteleimonas).

1903 baigęs Raseinių m. m-los 4 klases išvyko į Baku, kur baigė Baikino komercijos m-los 6 klases.

1915 08
mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1916 05 05 baigė Kijevo 5 karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1916 12 06 pakeltas į paporučikius.

Iki 1918 03 20 tarnavo jaun. ir vyr. karininku 14 korpuso lenkų legiono aviacijos skyriuje. Dalyvavo I pasauk karo kovose su vokiečiais ir austrais bei vengrais.

1919 01 31 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1919 03 21 perkeltas į Aviacijos dalį specialistų kuopos vadu.

1919 06 11 paskirtas 1 orlaivių kovos būrio žvalgu instruktoriumi.

1919 05 organizavo Aviacijos dalies fotolaboratoriją.

Nuo 1919 06 28 žvalgas fotografas.

1919 07-08 kaip žvalgas fotografas ir rankinių granatų iš lėktuvo mėtytojas dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 11 18 suteiktas inžinerijos vyr. leitenanto laipsnis.

1920 04 16 paskirtas 1 eskadrilės žvalgu.

1920 07 24
perkeltas į 6 pėst. pulką jaun. karininku.

1920 09 01 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 03 12
pakeltas į kapitonus.

1921 06 01 paskirtas 8 kuopos.

1922 03 08
- 3 kuopos.

1923 12 19 - 2 kuopos.

1924 02 29 - minosvaidžių kuopos vadu.

1923 02 16-23 pasižymėjo kautynėse su lenkais neutralioje zonoje ginant Leipūnų-Rūdiškių geležinkelio ruožą, atremiant lenkų puolimą ir užimant Smalininkus.

1924 08 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (IV laida).

1926 01 01 paskirtas 1 kuopos vadu.

1926 09 01 išformuojant 6 pėst. pulką perkeltas į 2 pėst. pulką 1, vėliau 2 kulkosvaidžių kuopos vadu.

1932 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I laida).

1935 12 17 paskirtas mokomosios kuopos vadu, 2 pėst. pulko teismo p-kas.

1937 02 05 perkeltas į 9 pėst. pulką 3 bataliono vadu.

1937 02 16 pakeltas į majorus.

1938 09 28 pakeltas į plk. leitenantus, pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Gavęs žemės ūkininkavo Gailiakaimio k, Babtų vls., Kauno aps. Antrosios sovietinės okupacijos metu nuo 1947 dirbo „Galiūno“ kolūkyje.

1965 05 31 mirė, palaidotas Babtų kapinėse.


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1923),
DLK Gedimino 4 laipsnio (1935) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais;
Rusijos kariuomenėje - Šv. Anos 4 laipsnio,
Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinais.


Žmona - Kazimiera Miliauskaitė (1916), sūnus - Algirdas (1939), duktė - Nijolė Kazimiera (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis